MISO POTA KYOTO
MISO POTA KYOTO
MISO POTA KYOTO
MISO POTA KYOTO
MISO POTA KYOTO
MISO POTA KYOTO
MISO POTA KYOTO
MISO POTA KYOTO
MISO POTA KYOTO

MISO POTA KYOTO
Flagship shop

Open 11:30~18:00
[14:00~15:00 closed]
88 Daikoku-cho, 1F, Tominokoji Higashiiru, Rokkakudori, Nakakyo-ku, Kyoto
# 604-8073
TEL/FAX 075-754-8630

MISO POTA KYOTO
Takatsuji shop

Open/ 4, 5, 20, 23
11:30-14:00

272-7 Horinochi-cho, Nippo Kyoto No.3 1F, Shinmachi Nishiiru, Takatsujidori, Shimogyo-ku, Kyoto
# 600-8446
TEL/FAX 075-741-6567